POLITIKA KVALITETA

1885 copy

Poslovna politika privrednog društva “Pekara Branković” d.o.o. je da ispuni potrebe, prevaziđe očekivanja kupaca-korisnika i da podstiče kupce-korisnike da kupuju proizvode „Pekare Branković“ i obezbedi zadovoljenje relevantnih zahteva svih zainteresovanih strana.

 

Cilj rukovodstva je da „Pekara Branković“ d.o.o. bude među vodećim proizvođačima pekarskih proizvoda u regionu i da kontinuirano poboljšava učinke svog integrisanog sistema upravljanja.

 

Ciljevi „Pekare Branković“ d.o.o. su da u potpunosti ispunjava zahteve naših kupaca-korisnika, sa isporučiocima razvija dobre poslovne odnose, da stalno unapređuje kvalitet  proizvoda i usluga, da teži što rentabilnijem poslovanju, da poštuje sve važeće zakonske propise i načela dobrih poslovnih običaja, da svojim načinom rada, tehnologijama i drugim aktivnostima ne ugrožava korisnike svojih proizvoda, radnu  i životnu sredinu, da uvažava individualne vrednosti zaposlenih i stalno ulaže u kadrove, stvara radnu atmosferu koja obezbeđuje zadovoljstvo i podstiče sve zaposlene na konstantno poboljšanje kvaliteta i bezbednosti proizvoda uz identifikaciju, analizu i upravljanje rizicima.

 

Zadovoljstvo i ocena naših kupaca – korisnika su naše najvažnije merilo unapređenja kvaliteta proizvoda.

 

U sprovođenju politike kvaliteta primenjivaćemo principe važećih međunarodnih standarda i propisa.

 

Za kompletan sistem upravljanja kvalitetom i bezbednosti proizvoda, njegovo stalno poboljšavanje i ispunjavanje zahteva standarda i sistema  odgovoran sam ja, Generalni direktor sa rukovodstvom.

 

Da bi naša Politika odgovarala svrsi organizacije i da bi bila stalno aktuelna i adekvatna ona podleže redovnom preispitivanju i po potrebi usaglašavanju.

Ova politika je dostupna javnosti. Obaveza  rukovodstva je da sa njom upozna sve zaposlene u „Pekari Branković“ d.o.o. i da je sprovodi. Svi  zaposleni moraju stalno poboljšavati obavljanje svojih aktivnosti kako bi  „Pekara  Branković“ d.o.o. u svim elementima bila lider u pekarskoj proizvodnji i prodaji pekarskih proizvoda.

 

 

31.05.2017.                                                                                                                     Generalni direktor